wtorek, 23 kwietnia, 2024
Przegląd regałów magazynowych – jak często należy go przeprowadzić?

Firmy i inne podmioty prowadzące działalność magazynową mają pod swoją opieką instalacje regałowe, które powinny być utrzymane w odpowiednim stanie technicznym. Bieżące i okresowe przeglądy regałów pomagają szybko wykryć oraz wyeliminować ewentualne uszkodzenia i usterki. To niezwykle ważne dla bezpieczeństwa pracowników i składowanego w magazynach towaru. Część przeglądów powinna być wykonywana przez personel magazynu. Okresowe kontrole warto powierzać wyspecjalizowanym fachowcom z zewnętrznych firm.

Przeglądy regałów magazynowych w przepisach prawa

Obowiązek bieżących i okresowych przeglądów technicznych regałów magazynowych regulują różnego rodzaju przepisy. Konieczność dbania o prawidłowy stan techniczny wyposażenia magazynów wynika chociażby z ministerialnego rozporządzenia dotyczącego ogólnych przepisów BHP. O potrzebie regularnych przeglądów stanu instalacji magazynowych mówią też unijna norma PN EN 15635, a także regulaminy i wewnętrzne instrukcje magazynowe w firmach. Konieczność dokonywania przeglądów wynika też często z warunków gwarancji producenta sprzętu.

Kontrola codzienna

Bieżąca kontrola stanu wyposażenia magazynu to zadanie personelu magazynu. Magazynierzy lub operatorzy wózków widłowych powinni niezwłocznie zgłaszać kierownictwu wszelkie zauważone uszkodzenia mechaniczne półek, belek nośnych. Chodzi o różnego rodzaju wgniecenia, odkształcenia, pęknięcia i oznaki braku stabilności półek i elementów nośnych. Do obowiązków pracowników należy też bieżąca kontrola stanu zużycia palet. Uszkodzone jednostki powinny być natychmiast wycofane z użytku.

Obowiązki służb BHP

Do obowiązków osób odpowiadających za bezpieczeństwo w magazynie powinien należeć cotygodniowy przegląd stanu konstrukcji regałów. Taka wzrokowa kontrola ma na celu zidentyfikowanie wszelkich poważnych uszkodzeń elementów nośnych i związanych z tym zagrożeń. Wszystkie nieprawidłowości powinny zostać odnotowane. Niezbędna jest też decyzja w sprawie terminu i sposobu usunięcia usterki. Niekiedy naprawę można przesunąć na dalszy termin, w skrajnych przypadkach uszkodzony regał należy wyłączyć z eksploatacji.

Bardziej szczegółowa inspekcja powinna zostać przeprowadzona raz w miesiącu. Polega ona między innymi na rozładowaniu niektórych fragmentów regałów w celu szczegółowej kontroli elementów zasłoniętych przez składowany na regałach towar. Częścią comiesięcznego przeglądu powinno być też sprawdzenie, czy usterki zdiagnozowane w toku poprzednich kontroli zostały usunięte.

Przeglądy okresowe

Eksperckie kontrole regałów magazynowych warto wykonywać raz na 6 lub raz na 12 miesięcy. Te czynności należy powierzyć przeszkolonym w tym celu fachowcom, którzy dysponują doświadczeniem oraz szeroką wiedzą o zasadach składowania towarów i przepisach dotyczących prawidłowej eksploatacji regałów. W tym celu warto skorzystać z usług zewnętrznych firm.

Na czym polega taki przegląd? Fachowcy oceniają ogólny stan instalacji regałowej, diagnozują jej kompletność oraz identyfikują i mierzą wszelkie odkształcenia oraz odchylenia konstrukcji. Kontroli podlega też między innymi stan techniczny elementów zabezpieczających. Podczas przeglądu okresowego kontrolowany jest także system nadzoru prowadzony przez wyznaczony do tego celu personel magazynu. Na tym etapie sprawdzane są raporty z oględzin bieżących oraz protokoły z odbioru instalacji. Każdy przegląd okresowy kończy się sporządzeniem szczegółowego raportu.

Bieżące i okresowe kontrole stanu regałów w halach magazynowych to konieczność, która pozwala firmom uniknąć poważnych zagrożeń i generować oszczędności. W tym zakresie warto stosować się do instrukcji producenta, a także korzystać z usług wyspecjalizowanych inspektorów.

źródło: zms-systemy.pl – system wms