czwartek, 25 kwietnia, 2024
Prawo budowlane – obowiązki i uprawnienia kierownika budowy

Kierownik budowy pełni samodzielną funkcję techniczną w budownictwie i jest jedną z najważniejszych osób na placu budowy, bez której nie może powstać nawet najdrobniejszy element budynku. Jakie obowiązki i uprawnienia posiada?

Stanowisko kierownika budowy w świetle prawa budowlanego

Ustawa Prawo budowlane wyraźnie określa, że kierownikiem budowy może być wyłącznie osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku budowlanym lub architektonicznym i posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych. Uprawnienia te kandydat zdobywa dopiero po odbyciu kilkuletniej praktyki na budowie zakończone zdanym egzaminem na uprawnienia techniczne. Podczas praktyk na budowie aplikant musi dodatkowo sprawować funkcję techniczną pod nadzorem osoby posiadającej nieograniczone uprawnienia budowlane.

Uprawnienia kierownika budowy

Kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności techniczno-budowlanej określonej Prawem budowlanym. Co istotne, może on wykonywać swoją funkcję jedynie w zakresie uzyskanych uprawnień, dlatego w przypadku zmiany zakresu robót budowlanych inwestor musi powołać dodatkowych kierowników robót.

Obowiązki kierownika budowy

Kierownik budowy bierze pełną odpowiedzialność za wykonanie robót budowlanych w zgodzie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami bezpieczeństwa. On także odpowiada za ewentualne błędy lub nieprawidłowości powstałe na placu budowy.

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy:

–  urzędowe i zgodne z przepisami przejęcie od inwestora terenu budowy;

zabezpieczenie terenu budowy i umieszczenie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej z danymi dotyczącymi bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;

prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowy;

– prowadzenie budowy w sposób zgodny z projektem, z przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami BHP;

kontrola jakości wykonywanych robót;

– realizowanie zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

zabezpieczenie budowy przed dostępem osób nieuprawnionych oraz wstrzymanie robót budowlanych w razie stwierdzenia niebezpieczeństwa;

– przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu oraz zgłoszenie go do odbioru wpisem do dziennika budowy;

– udział w czynnościach odbioru obiektu i gotowość do usunięcia stwierdzonych wad;

pisemne złożenie oświadczenia o realizacji budowy obiektu zgodnej z projektem, wydanymi pozwoleniami, przepisami prawa budowlanego i warunkami zabudowy.

Źródło: MPEXPERTBUD – ekspertyzy budowlane, ekspertyzy techniczne