wtorek, 23 kwietnia, 2024
Czy można zapobiec egzekucji komorniczej?

Egzekucja komornicza jest to jeden ze środków wykorzystywanych do walki z dłużnikiem w celu odzyskania wierzytelności. To narzędzie jest zwykle stosowane jako ostateczność, kiedy z dłużnikiem nie dają sobie rady kancelarie windykacyjne czy biura informacji gospodarczej. Choć egzekucja komornicza jest ostatecznością, po którą można sięgnąć na drodze prawnej starania się o odzyskanie wierzytelności, nie jest to środek stuprocentowo skuteczny. Setki, jeśli nie tysiące osób żyją z długiem i komornikiem próbującym odzyskać zaciągnięty dług, na który to został wcześniej wydany tytuł wykonawczy – tytuł egzekucyjny, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności.

KOMORNIKOWI NIE WSZYSTKO WOLNO

Wbrew powszechnej opinii komornik nie może zająć wszystkiego, co tylko posiada dłużnik, aby skutecznie wyegzekwować należność. Komornicy działają na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 2011 nr 231 poz. 1376 z późn. zm.), która określa uprawnienia komorników. W myśl tej ustawy, komornik ma status funkcjonariusza publicznego i działa przy sądach rejonowych. Wykonuje on tytuły egzekucyjne i wykonawcze oraz orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń. Ograniczenia w pracy komornika wynikające z tej ustawy to:
-posiadanie tytułu egzekucyjnego z klauzulą wykonalności
-czas, w którym można podejmować działania egzekucyjne
-brak decyzyjności co do zajmowanych środków
-metody podejmowania działań egzekucyjnych
-lista rzeczy wykluczonych z egzekucji komorniczych.

BRAK TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO=BRAK EGZEKUCJI

Jak wcześniej wspomnieliśmy, podstawą działania komornika, która daje mu możliwość podejmowania działań egzekucyjnych, jest wydany tytuł wykonawczy – tytuł egzekucyjny, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności. Zatem najskuteczniejszą metodą walki z egzekucją komorniczą jest pozbawienie komornika podstawy jego działania. Jest na to kilka sposób. Jednak potrzebna jest najpierw wiedza na temat tego, w jaki sposób taki tytuł zostaje wydany. Przede wszystkim odbywa się rozprawa, na której sąd orzeka zaistnienie długu i zaleca spłatę wierzytelności. W sytuacji, gdy zalecenie sądu nie jest spełnione przez dłużnika, następuje wydanie tytułu wykonawczego – tytułu egzekucyjnego wraz z nadaniem klauzuli wykonalności.

PRZYWRÓCENIE TERMINU DO WNIESIENIA ŚRODKA ODWOŁAWCZEGO

Ten sposób pozbawienia komornika narzędzia jego pracy wykorzystywany jest w sytuacji, kiedy otrzymane zostało od komornika zawiadomienie o wszczęciu egzekucji bez uprzedniego otrzymania pisma z sądu zawierającego nakaz zapłaty lub wyrok o zapłatę w tej sprawie. Sytuacja taka najczęściej ma miejsce z następujących przyczyn:

  • nakaz zapłaty wysłano na nieprawidłowy adres zamieszkania (wskazany w pozwie)
  • nakazał nie został odebrany podczas niezawinionej, długotrwałej nieobecności w miejscu zamieszkania
  • nakazał wysłano na nieaktualny adres zamieszkania.

Sąd, stosując tak zwaną fikcję doręczenia czyli domniemanie doręczenia, ma prawo wystawić tytuł dający możliwość działania komornikowi i rozpoczęcie czynności egzekucyjnych. Natomiast domniemanie doręczenia można podważyć, wykorzystując akta sprawy, jak i instytucję przywrócenia terminu. Poniżej informacja jak należy postąpić w praktyce:

  • z treści zawiadomienia o wszczęciu egzekucji dowiadujemy się o sprawie, która toczyła się w sądzie
  • do akt sprawy jest dostęp w sądzie, który wydał wyrok i nakaz zapłaty
  • wniosek o przywrócenie terminu wnosimy do sądu, który wydał wyrok i nakaz zapłaty w terminie nieprzekraczającym tygodnia od ustania przyczyny uchybienia terminu
  • w treści wniosku należy udowodnić, że wysłana korespondencja nie dotarła i zastosowane zostało domniemanie doręczenia (np. adres podany przez stronę w pozwie nie zgadza się z rzeczywistym adresem zamieszkania)
  • wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosimy środek odwoławczy.

Złożenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia środka odwoławczego skutkuje zawieszeniem egzekucji komorniczej na wniosek sądu. Sąd, uznając wniosek o przywrócenie terminu, stwierdza utratę mocy nakazu i kieruje sprawę do rozpoznania w normalnym postępowaniu, co w finale może zakończyć się umorzeniem egzekucji w całości.

CZY MOŻNA ZAPOBIEC EGZEKUCJI KOMORNICZEJ?

Choć jest to zadanie trudne i wymaga do tego podstaw prawnych, a także odpowiedniej wiedzy, nie jest to zadanie niemożliwe.

Źródło: Straetus – Kupno wierzytelności