wtorek, 2 lipca, 2024
Rejestracja spółki – jak się do niej przygotować?

Chciałbyś założyć spółkę i zastanawiasz się, jakie kroki powinieneś w tym celu podjąć? Zakładanie spółki nie jest skomplikowane, ponieważ prawie wszystkie czynności możesz wykonać, nie wychodząc z domu.

Rodzaje spółek występujących w prawie polskim

Ze względu na gałęzie prawa, które normują działalność spółek wyróżnimy spółki prawa cywilnego oraz spółki prawa handlowego. Do spółek prawa cywilnego zaliczamy spółkę cywilną. Natomiast spółki prawa handlowego można podzielić na spółki osobowe, do których należą spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna, a także spółki kapitałowe – to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna.

Rejestracja spółki cywilnej

Krok pierwszy to umowa. Umowa spółki cywilnej jest dokumentem, w którym wspólnicy określają cel działania spółki wymagający szczególnej uwagi, ponieważ po zrealizowaniu celu spółka wygasa. Umowa spółki musi mieć formę pisemną, jednak nie wymaga ona formy aktu notarialnego, chyba że do majątku spółki chcesz wnieść nieruchomość.

Krok drugi to rejestracja wspólników w CEIDG (druk CEIDG-1). Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, co w praktyce oznacza, że przedsiębiorcami muszą być wspólnicy zatem przed podjęciem jakichkolwiek działań w ramach nowo utworzonej spółki każdy ze wspólników musi zarejestrować się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Krok trzeci to zgłoszenie spółki w Głównym Urzędzie Statystycznym i uzyskanie nr REGON (druk RG-OP). Wniosek należy złożyć w siedzibie urzędu statystycznego właściwego ze względu na siedzibę spółki i jako załącznik dołączyć umowę spółki.

Krok czwarty to uzyskanie nr NIP i zgłoszenie w urzędzie skarbowym (druk NIP-2). Druk należy złożyć wraz z umową spółki. Należy pamiętać, że umowa spółki cywilnej podlega opodatkowaniu jak każda czynność cywilnoprawna zatem po jej zawarciu należy złożyć w urzędzie skarbowym druk PCC-3 i zapłacić należny podatek.

Pozostaje jedynie aktualizacja danych w CEIDG, a po otrzymaniu informacji o nadaniu nr NIP oraz REGON uzupełnienie tych danych w CEIDG w ciągu 7 dni.

Spółka cywilna może zostać przekształcona w spółkę jawną.

Rejestracja spółki jawnej, partnerskiej

W przypadku tej spółki również należy zacząć od umowy, która musi mieć formę pisemną, a następnie należy zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Spółka automatycznie otrzyma NIP i REGON zatem nie trzeba się tym martwić.

Po zarejestrowaniu spółki należy udać się do urzędu skarbowego, aby uzupełnić dane na druku NIP-8. Nie należy zapomnieć również o założeniu rachunku bankowego spółki.

Rejestracja spółki komandytowej

W tym wypadku rejestracja spółki jest zbliżona do rejestracji spółki jawnej oraz partnerskiej, różnica polega jedynie na tym, że umowa spółki musi zostać podpisana przez co najmniej dwie osoby, z których jedna występować będzie jako komandytariusz, a druga jako komplementariusz. Należy również w urzędzie skarbowym złożyć druk PCC-3, ponieważ wniesienie do spółki komandytowej wkładów przez wspólników jest czynnością podlegającą opodatkowaniu.

Rejestracja spółki komandytowo-akcyjnej

W tym wypadku założyciele spółki podpisują statut, który musi zostać sporządzony przez notariusza jako akt notarialny. Następnie komplementariusze oraz akcjonariusze wnoszą wkład do spółki, a akcjonariusze obejmują akcje spółki w odpowiedniej ilości.

Następnie spółkę należy zarejestrować w KRS, a po jej zarejestrowaniu złożyć w urzędzie skarbowym druk NIP-8.

Co zatem należy jeszcze przygotować oprócz podpisania umowy i wypełnienia niezbędnych druków?

Przy zakładaniu spółki dość istotnym wydaje się wybór biura rachunkowego, które będzie zajmowało się księgowością spółki i kadrami. Oferta usług księgowych często jest bardziej rozbudowana i obejmuje również pomoc przy sporządzeniu umowy spółki oraz przygotowaniu dokumentów, które należy złożyć w urzędach.