wtorek, 2 lipca, 2024
Kary za brak wymaganego pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza – sprawdź, co Ci grozi

Wprowadzasz gazy lub pyły do powietrza? Żeby legalnie eksploatować instalację emitującą substancje do atmosfery, musisz uzyskać specjalne pozwolenie. Co grozi za jego brak? Kiedy pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza jest konieczne?

Pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza – co grozi za jego brak?

 Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza jest zaliczane do pozwoleń na korzystanie ze środowiska. W efekcie przy wydawaniu decyzji zastosowanie znajdują ogólne zasady dotyczące wydawania pozwoleń emisyjnych. Prowadzący instalację, która emituje substancje do atmosfery, jest co do zasady zobowiązany do uzyskania pozwolenia. Co grozi za jego brak? Z jakimi konsekwencjami musi liczyć się podmiot działający bez wymaganej decyzji?

  1. Opłata podwyższona. Oprócz opłaty podstawowej (która jest iloczynem wielkości emisji i jednostkowej stawki opłaty obowiązującej w czasie, gdy korzystanie ze środowiska miało miejsce) podmiot działający bez pozwolenia na emisję gazów i pyłów do atmosfery jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podwyższonej – w wysokości 500 proc. jednostkowej stawki opłaty dla danych gazów lub pyłów. Podmiot, który nie dysponuje odpowiednią decyzją, jest zobowiązany do „samonaliczenia” opłaty podwyższonej. W praktyce oznacza to, że musi na własną rękę obliczyć jej wysokość, a następnie uiścić ją na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego. Ma na to czas do 31 marca następnego roku (tj. roku następującego po roku, w którego trakcie korzystanie ze środowiska miało miejsce).
  2. Odpowiedzialność administracyjna. Brak uregulowania w terminie opłat podstawowej i podwyższonej skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego. W jego ramach marszałek województwa wymierza opłatę podwyższoną w drodze decyzji. Na wszczęcie postępowania administracyjnego ma 5 lat (liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym podmiot powinien uiścić opłatę).
  3. Odpowiedzialność karna. Dodatkowo podmiot, który eksploatuje instalację bez wymaganego pozwolenia na emisję gazów i pyłów do atmosfery, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Ta ostatnia może wynieść od 20 do nawet 5000 złotych. Odpowiedzialność karna grozi również za użytkowanie instalacji z naruszeniem warunków posiadanej decyzji.
  4. Wstrzymanie eksploatacji instalacji. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska wprowadza gazy lub pyły do atmosfery bez wymaganego pozwolenia albo z naruszeniem jego zapisów, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może w drodze decyzji wstrzymać użytkowanie instalacji.

Opłata podwyższona – czy można ją odroczyć?

 Podmiot może odroczyć termin uiszczenia opłaty podwyższonej, jednak jedynie w części, jaką przewyższa ona opłatę podstawową. Wniosek o odroczenie należy złożyć przed upływem terminu, w którym opłata podwyższona miała zostać zapłacona (czyli przed 31 marca następnego roku). Co ważne, aby wniosek został uwzględniony, podmiot musi w ciągu 5 lat od dnia złożenia dokumentów zrealizować inwestycję, której wykonanie pozwoli usunąć przyczynę ponoszenia opłaty podwyższonej.

Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery – kiedy jest wymagane?

 Minister Środowiska w rozporządzeniu z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881) określił sytuacje, w których emisja substancji do atmosfery nie wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery. We wszystkich innych przypadkach niż te wskazane w wymienionym akcie prawnym zachodzić będzie konieczność uzyskania stosownej decyzji. Jest ona wymagana m.in. dla instalacji energetycznych opalanych węglem kamiennym o nominalnej mocy cieplnej powyżej 5 MW czy też instalacji do produkcji szkła o wydajności powyżej 1 Mg na dobę.

Brak wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wiąże się nie tylko z obowiązkiem zapłaty opłaty podwyższonej. Grozi za to również odpowiedzialność karna. Na dodatek decyzją wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska instalacja emitująca substancje do atmosfery może zostać zamknięta, co narazi podmiot na dodatkowe straty finansowe. Lepiej więc dopełnić wymaganego obowiązku.

źródło: EkoMeritum konsulting środowiskowy