wtorek, 23 kwietnia, 2024
Jak działa prawo pracy w Polsce?

Każdy pracownik poza obowiązkami jakie nakłada na niego jego pracodawca posiada również szereg obowiązków ale także przywilejów wynikających z litery polskiego prawa. Podobnie wygląda to w przypadku przedsiębiorców będących pracodawcami. Oni również zgodnie z przyjętymi w Polsce regulacjami mają wobec zatrudnionych przez siebie ludzi szereg praw i obowiązków, z których muszą, pod groźba kar, się wywiązywać. Te stosunki między pracownikami a pracodawcami określają zasady spisane w prawie pracy. Czym jest to prawo, w jakich sytuacjach się je stosuje i dlaczego właściwie każdemu z nas powinno zależeć na tym, aby poznać przynajmniej jego podstawy? Tego dowiecie się z poniższego artykułu.

Kogo dotyczy prawo pracy?

Mówiąc najogólniej prawo pracy to ta część polskiego prawa, którego zapisy dotyczą regulacji pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, a także organizacji pracowników (np. związków zawodowych takich jak Solidarność czy OPZZ) i organizacji pracodawców (Lewiatan). Prawo to dotyczy więc wszystkich stron stosunku pracy. Łatwo więc zauważyć, że dotyczy ono więc praktycznie każdego pracującego Polaka, czyli każdego z nas.

Jakie są założenia prawa pracy?

Jakie są główne założenia prawa pracy w naszym kraju? Co wynika z przyjętych przez rodzimą administrację kodeksu pracy? Określa on przede wszystkich pewne ogólne zasady mające miejsce między ośrodkami pracy. Zgodnie z tym prawem więc każdy ma prawo podjąć pracę zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Mówiąc wprost nie ma obowiązku ani przymusu podjęcia jakiejś konkretnej pracy. Każdy również ma prawo do zerwania umowy zgodnie z jej zapisami (uwzględniając więc okres wypowiedzenia). Pracodawca musi natomiast szanować dobra osobiste pracownika i traktować ich równo. Nie ma więc miejsca na wszelką dyskryminację pracowników np. poprzez poniżanie ich lub odbieranie prywatnej własności. Szczególną uwagę zwraca się na dyskryminację pracowników ze względu na płeć, rasę czy wyznanie. Państwo natomiast swoim majestatem ma obowiązek chronić uprawnienia swoich obywateli w zakresie prawa pracy, a więc zarówno pracowników jak i pracodawców.

Co się natomiast dzieje w przypadku, gdyby jednak doszło do konfliktu między poszczególnymi podmiotami obecnymi na rynku pracy w Polsce? Wszelkie spory między nimi rozstrzygają w pierwszej instancji sądy rejonowe, którą mają się mieścić w miastach, które są siedzibami sądów okręgowych, gdzie stworzono odpowiednie wydziały.

W razie problemów z szefem bądź którymś z pracowników bez wahania powinniśmy sięgać po odpowiednie instrumenty prawne. Wiele praktycznej wiedzy możemy zdobyć również dzięki informacjom z portali internetowych o finansach, takich ja Finanse i Ty. Doświadczeni specjaliści doradzą nam we wszelkich problemach natury prawnej i finansowej.