wtorek, 2 lipca, 2024
System do sprawozdawczości finansowej – dlaczego warto go wdrożyć?

Sprawozdania finansowe, jako efekt prowadzonej rachunkowości w firmie, stanowi jedno z najbardziej czasochłonnych i skomplikowanych zadań, od których niejednokrotnie zależy dalszy sukces bądź porażka prowadzonej działalności gospodarczej. Jak się jednak okazuje jasne i rzetelne zaprezentowanie sytuacji finansowej firmy nie należy do zadań łatwych, dlatego niezwykle pomocne okazują się być w zautomatyzowane systemy sprawozdawczości finansowej wdrażane w wewnętrznej księgowości

Jakie elementy powinno zawierać prawidłowe sprawozdanie finansowe?

Prawidłowo przygotowane sprawozdanie finansowe powinno zawierać kilka podstawowych elementów:

  • informację na temat planów dalszego prowadzenia działalności gospodarczej bądź jej likwidacji;
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat (tzw. RZiS);
  • dane uzupełniające rachunek zysków i strat;
  • rachunek przepływów pieniężnych;
  • zestawienie informujące o zmianach w funduszu własnym;
  • informacje na temat zaobserwowanych zagrożeń, mogących mieć wpływ na dalsze losy firmy.

Jakie są zalety wdrożenia systemu sprawozdawczości finansowej?

Kluczowy dla prawidłowości przygotowania sprawozdań finansowych jest dostęp do aktualnych danych. System sprawozdawczości finansowej na bieżąco aktualizuje informacje, co sprawia, że ma się pewność co do spójności wszystkich danych. Ponadto niewątpliwym atutem innowacyjnych rozwiązań tego typu jest ograniczenie do minimum pracy wykonywanych ręcznie, w tym m.in. dołączania tabel finansowych. Dzięki temu zatrudnieni w firmie księgowi mogą skupić się na merytorycznej części opracowania, zamiast nieustannie weryfikować, czy dane, na których pracują pochodzą z najbardziej bieżących raportów. Jak się bowiem okazuje, to właśnie omyłki wynikające z pracy na nieprawidłowych rachunkach są przyczyną powstałych błędów. Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, są omyłki ludzkie, przy przenoszeniu danych do plików sprawozdania z tabel źródłowych. Jeśli natomiast system sprawozdawczości firmowej zostanie wdrożony, ryzyko to zostaje całkowicie zredukowane.

Nie jest zaskoczeniem, że program o tak szerokich i zaawansowanych funkcjach poprawia znacząco efektywność procesów finansowych i sprawozdawczych firmy. Jeśli skomplikowany system rachunkowości zostanie zrzucony na zautomatyzowany system, nie może być mowy o pomyłkach.

Wszystkim podmiotom objętym obowiązkiem przygotowania oraz publikacji sprawozdań finansowych, wdrożenie systemu sprawozdawczości finansowej przynosi szereg korzyści:

  • zautomatyzowane sporządzanie raportów okresowych, które zawierają skonsolidowane sprawozdania finansowe;
  • zautomatyzowane sporządzanie raportów okresowych, które zawierają jednostkowe sprawozdania finansowe;
  • zautomatyzowane sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań za rok obrotowy.

Zasady działania systemu sprawozdawczości finansowej

W celu zapewnienia maksymalnej czytelności systemów sprawozdawczości finansowej, zostały one wyposażone w funkcję dostosowującą do standardów raportowania danej firmy, a dodatkowo współpracują bardzo sprawnie z arkuszami kalkulacyjnymi i edytorami tekstów. Systemy nie wymagają ręcznego aktualizowania – robią to automatycznie. Ponadto mają one funkcję integrowania z systemem księgowym, wykorzystywanym w firmie, co jest znaczącym ułatwieniem technicznym. Charakteryzują się wyjątkową elastycznością we wdrażaniu w dowolnej branży czy firmie, dzięki czemu w coraz większym stopniu interesują się nim przedsiębiorcy.

Zadaniem systemów sprawozdawczości finansowej jest takie prowadzenie sprawozdawczości firmy, aby zredukować do minimum ryzyko popełnienia błędów. Mając na uwadze, że to czynnik ludzki jest główną przyczyną powstawania niespójności, wprowadzenie innowacyjnego systemu pozwoli zapewnić firmie pełną prawidłowość sporządzanych sprawozdań.

Inspirowane: flexisolutions.pl – controlling produkcyjny